Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné informácie

Prevádzkovateľom internetového obchodu zoody.sk je spoločnosť:

Net Finance, spol. s r. o.
Topoľový rad 39
90027 Bernolákovo
IČO: 341 32 881
IČDPH SK 2020696876

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave
Prievozská 32
P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila výrobu učiacej veže Zoody (montessori learning tower) alebo jej doplnkov. Objednávateľ musí v objednávke, pravdivo uviesť adresu doručenia a kontaktné údaje. Všetky objednávky podané prostredníctvom stránky zoody.sk sú záväzné.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

2. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
Zaplatiť za tovar predajnú cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok.

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
- zhotoviť tovar na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho,
- zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
- dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
- dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

4. Spôsob a doba dodania

Učiace veže zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Osobný odber je možný v Bernolákove, prípade podľa dohody.
Poplatky za odoslanie tovaru:
Dodanie kuriérom SPS s platbou vopred (nad 80€) - ZDARMA
Dodanie kuriérom SPS s platbou vopred (do 79€) - 4,90€
Dodanie kuriérom s platbou na dobierku - +5,90 € 
Osobný odber - bez poplatku
Dodacia lehota je za bežných okolností do 10 pracovných dní. V prípade individuálnych požiadaviek ako napríklad zmena výšky, maľovanie mena a iných zmien na veži, sa môže doba dodania predĺžiť na 20 pracovných dní. Kupujúci bude o prípadnom predĺžení dodacej doby informovaný e-mailom alebo telefonicky.

5. Platobné podmienky

Za objednaný tovar máte možnosť platby prostredníctvom:
dobierky
bankovým prevodom
v hotovosti pri prevzatí


IBAN: SK38 7500 0000 0006 8322 6913
Banková inštitúcia: ČSOB
Variabilný symbol: číslo objednávky
V prípade výroby učiacej veže, či iných produktov, podľa špecifických požiadaviek, alebo v prípade zmeny jej rozmerov si predávajúci vyhradzuje právo žiadať zálohu vo výške 50% kúpnej ceny.
Za špecifické požiadavky na úpravu učiacej veže, či iných produktov, môžu byť kupujúcemu účtované poplatky navyše, na ktorých sa vopred dohodne s predávajúcim.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v zmysle §12 Zákona č. 108/2000 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy. Tovar vráti na adresu predávajúceho.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že učiaca veža, či iné produkty, ešte neboli vyrobené. V prípade stornovania potvrdenej, alebo odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na objednávky na mieru, viď bod 11. Vrátenie tovaru.

7. Reklamačný poriadok

Na všetok tovar sa poskytuje záruka podľa platných zákonov Slovenskej Republiky.
Záruku je potrebné uplatniť u predávajúceho - zaslaním tovaru a reklamačného záznamu na adresu uvedenú v kontaktoch.

Reklamačný formulár

8. Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti prevádzkujúcej www.zoody.sk

9. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriérskej spoločnosti, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu a zaplatením plnej sumy za tovar.
Záruka sa vzťahuje len na:
preukázateľné výrobné chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho použitia
Záruka sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a bežné opotrebovanie tovaru
Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), informujte nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Následne odošlite chybný tovar na našu adresu spolu s písomným vyjadrením ako dané poškodenie (problém) vznikol. Prepravné náklady znáša v plnej výške kupujúci. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý ste dostali spolu s tovarom. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka, označeného ako "krehké". Zásielku je potrebné odoslať ako balík na adresu. Pri zaslaní tovaru dobierkou, alebo na poštu, nebude zásielka prijatá.

Tovar je potrebné dostatočne zabaliť, prípadné poškodenie počas prepravy bude mať za následok poníženie vracanej sumy. Návod na správne zabalenie https://www.zoody.sk/n/balenie-veze

Adresa pre vrátenie tovaru je Zoody, Staviteľská 1/B, 83104 Bratislava, +421904287701. Zásielku je potrebné označiť ako KREHKÉ. Zásielky poslané na dobierku, alebo cez Slovenskú poštu ako balík na poštu, budú vrátené odosieteľovi.

10. Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.
Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

11. Vrátenie tovaru

V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku, alebo tovaru na mieru.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Tovar je potrebné dostatočne zabaliť, prípadné poškodenie počas prepravy bude mať za následok poníženie vracanej sumy. Návod na správne zabalenie https://www.zoody.sk/n/balenie-veze

Adresa pre vrátenie tovaru je Zoody, Staviteľská 1/B, 83104 Bratislava, +421904287701. Zásielku je potrebné označiť ako KREHKÉ. Zásielky poslané na dobierku, alebo cez Slovenskú poštu, budú vrátené odosieteľovi. 

12. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si s Vašim súhlasom dočasne uložiť Vaše osobné údaje. Uvedené údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že ich neposkytneme tretím subjektom. Poskytnutie Vašich údajov, ich spracovanie a nakladanie s nimi, a s tým spojené práva a povinnosti, sa spravujú a sú uvedené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Používaním stránky www.zoody.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
13.1. Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno, priezvisko, adresu, telefónny a mailový kontakt.
13.2. K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto potrebujeme poznať vyššie spomenuté údaje.
13.3. Aké sú Vaše práva spojené s ochranou osobných údajov?
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť svojich osobných údajov
právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
13.4. Ako dlho údaje ukladáme?
Po realizácií obchodnej transkacie a dodaní tovaru sú Vaše osobné údaje vymazané a to najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia tovaru. V prípade že si želáte Vaše osobné údaje vymazať okamžite, stačí poslať e-mail na info@zoody.sk
13.5. Cookies
Webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Webové stránky využívajú službu Google AdWords, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už v minulosti našu webovú stránku navštívili. Týmto spôsobom dokážeme používateľom tejto webovej stránky, ktorí už majú záujem o naše produkty a služby, prezentovať naše reklamy aj na iných webových stránkach zobrazovacej siete. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Na webových stránkach používame aj pluginy sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Ak si v rámci portfólia nášho webu otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný „social plugin" spoločnosti Facebook, bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky nsšej spoločnosti ste navštívili. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Faceobook. Ak využijete funkciu pluginu (napríklad Like, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.
Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies.

V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie prípadne ich blokovať nebo povoliť jen pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka" alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.